1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy  Złoto Hiszpanii (dalej Sprzedający), działający pod adresem :  www.zlotohiszpanii.pl, prowadzony jest przez firmę Złoto Hiszpanii Krzysztof Janiszewski, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Leszczyny 10/24, 02-713 Warszawa,  wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 493447 NIP 957-025-98-92,  REGON 141964941.

2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

2.1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.zlotohiszpanii.pl, służy do dokonywania zakupów wybranych artykułów spożywczych i alkoholowych.

2.2. Sprzedający zapewnia, iż  wszystkie artykuły importowane przez niego zostały sprowadzone do Polski legalnie i spełniają wszelkie wymogi sanitarno – epidemiologiczne.

2.3. Zakupy w sklepie internetowym Złoto Hiszpanii mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest rejestracja, a następnie przy każdym następnym zakupie logowanie się przy pomocy hasła i loginu.

2.4 Warunkiem uzyskania rabatu przysługującego Członkom Klubu jest podanie serii i numeru karty.

2.5. Warunkiem realizacji przez kuriera zamówienia jest podanie: pełnego adresu dostawy i numeru telefonu, umożliwiającego Sprzedającemu weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia Sprzedający w terminie 2 dni roboczych potwierdzi pocztą elektroniczną przyjęcie zamówienia, dostępność zamówionego towaru,  jego wagę i wartość, adresu pod który towar ma być dostarczony oraz numer rachunku bankowego na który będzie dokonana przez Kupującego płatność.

2.6. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

2.7. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową przez Sprzedającego. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego.

2.8. Czas realizacji zamówienia składa się z okresu do wysłania towaru oraz czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do Kupującego. Jest on zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru i wynosi od 2 do 7 dni roboczych. Jest równy całkowitemu terminowi realizacji zamówienia, jeśli zamówione produkty są dostępne od ręki w magazynie. W innych przypadkach okres dostarczenia będzie ustalany indywidualnie.

2.9. Kupujący może wprowadzić ewentualne korekty do błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia, wyłącznie do momentu ostatecznego pisemnego potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.

2.10. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia o umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.

2.11. Zamówienia w sklepie internetowym Złoto Hiszpanii są realizowane wyłącznie na terenie Polski.

2.12. Wszystkie ceny podane w cenniku internetowym są cenami brutto. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Kupującego, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego. W przypadku gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia różni się od ceny znajdującej się w sklepie internetowym Kupujący ma prawo rezygnacji z zamówienia.

2.13. Firma Złoto Hiszpanii  prowadząca sklep internetowy, wystawia dokument sprzedaży, którym faktura VAT.

2.14. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

2.15. W przypadku zamówienia wina sprzedawca przed wysłaniem przesyłki ma prawo w sposób np. telefoniczny potwierdzić pełnoletność kupującego. W przypadku wątpliwości ma prawo domówić sprzedaży wina. W tym wypadku zapłacona kwota zostanie niezwłocznie zwrócona na konto kupujacego.

3. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

3.1. Przy zakupie towaru o wartości przekraczającej 1 700,00 zł, Sprzedający dostarcza zamówiony towar na własny koszt.

3.2. Koszt dostawy został określony w punkcie 3.3 niniejszego regulaminu. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników firmy kurierskiej.

3.3. Koszty dostaw towaru zamawianego za pośrednictwem sklepu internetowego Złoto Hiszpanii wynosi 30,00 złotych.

3.4. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia lub braków. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, widocznych uszkodzeń należy: - odebrać przesyłkę sporządzając protokół szkody potwierdzony pisemnie przez kuriera lub odmówić przyjęcia paczki.  Reklamacje dotyczące dostaw należy kierować do Sprzedającego biuro@zlotohiszpanii.pl lub 604 174 416  w dniu dostawy.

3.5. W przypadku dokonania przez Kupującego zakupu alkoholu Kurier może odmówić wydania przesyłki osobie NIEPEŁNOLETNIEJ lub osobie będącej pod wpływem alkoholu.

3.6. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny www.zlotohiszpanii.pl pomiędzy Kupującym a Sprzedającym prowadzona jest korespondencja e-mailowa lub kontakt telefoniczny. W jej ramach Kupujący będzie otrzymywał na podany przy logowaniu adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów. Wszystkie e-maile zawierają numer zamówienia, listę zamówionych towarów, kwotę i wybrany sposób płatności, oraz sposób dostarczenia, a także dane odbiorcy.

4. REKLAMACJE I GWARANCJE

4.1. Sprzedający zapewnia, iż  wszystkie towary importowane przez niego zostały sprowadzone do Polski legalnie i spełniają wszelkie wymogi sanitarno – epidemiologiczne.

4.2. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku (Dz.U. z 2000 r., nr 22 poz. 217) w sklepie internetowym: www.zlotohiszpanii.pl można zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko jeśli produkt nie został w żaden sposób zniszczony lub napoczęty. Zwrócony towar należy zaopatrzyć w otrzymany z nim dowód zakupu.

4.3. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy)  nastąpi niezwłocznie przez wykonanie przelewu przez Złoto Hiszpanii Krzysztof Janiszewski na wskazane przez Zamawiającego konto, jeśli wcześniejsza zapłata za towar nastąpiła gotówkowo lub za pomocą przelewu.

4.4. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

4.5. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia lub braków. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, widocznych uszkodzeń należy: - odebrać przesyłkę sporządzając protokół szkody potwierdzony pisemnie przez kuriera lub odmówić przyjęcia paczki.  Reklamacje dotyczące dostaw należy kierować do Sprzedającego biuro@zlotohiszpanii.pl lub 604 174 416 w dniu dostawy.

5. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

5.1. Składając zamówienie, Kupujący świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

5.2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926).

5.3. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Firma Złoto Hiszpanii Krzysztof Janiszewski zastrzega sobie prawo do:

  • zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
  • wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego Złoto Hiszpanii,
  • wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego Złoto Hiszpanii,
  • przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

6.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

6.3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

6.4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla Stron.